Begrepskatalog

 
Sist endret 21.08.14 10:24
1.0.3

Aktører

Tabellen under inneholder en oversikt over hovedaktørene i prosessen med å utveksle Sikker Digital Post:

Aktør URN Identifikator Beskrivelse
Offentlig virksomhet urn:sdp:offentligvirksomhet virksomhetsidentifikator Offentlig virksomhet eller annen virksomhet som utfører en offentlig oppgave på vegne av en offentlig virksomhet
Tilbyder av meldingsformidler urn:sdp:forvalter-meldingsformidler virksomhetsidentifikator Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr en meldingsformidlingstjeneste, enten direkte eller via underleverandør
Tilbyder av postkassetjeneste urn:sdp:forvalter-postkasse virksomhetsidentifikator Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr postkassetjenester, enten direkte eller via underleverandører
Sentralforvalter urn:sdp:sentralforvalter virksomhetsidentifikator Ansvarlig for forvaltning/kontroll av forholdet mellom offentlig virksomheter, mottaker og tilbydere av meldingsformidler/postkassetjeneste
Innbygger urn:sdp:innbygger personidentifikator Mottaker av postforsendelsen

Begrepene Ansvarlig enhet og Teknisk Avsender har også blitt brukt:

- Ansvarlig enhet brukes av Behandlingsansvarlig virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten, i de tilfeller der det ikke er mulig eller lite hensiktsmessig at interne enheten selv er identifisert som behandlingsansvarlig (ved å ha et eget sertifikat). Ansvarlig enhet blir satt av Behandlingsansvarlig ved bruk av en identifikator. Dette gjøres som en del av klargjøring av en postmelding. Eksempel: Behandlingsansvarlig er NAV og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

- Teknisk Avsender er blitt brukt som et begrep for en databehandler som leverer ebMS 3.0/MSH tjenester som en underleverandør til en databehandler. Dette begrepet er nå erstattet med mulighet for flere databehandlere.

Roller

Rolle URN Beskrivelse
Avsender1 urn:sdp:avsender Offentlig virksomhet som skal sende en digital postmelding til en mottaker
Behandlingsansvarlig1 urn:sdp:behandlingsansvarlig Offentlig virksomhet som produserer informasjon/brev/post som skal fomidles. Vil i de aller fleste tilfeller være synonymt med Avsender
Databehandler1 urn:sdp:databehandler Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en digital postmelding fra Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være flere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en digital postmelding.
Meldingsformidler urn:sdp:meldingsformidler Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser.
Postkasse2 urn:sdp:postkasse Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til mottaker, samt å varsle mottaker når det er kommet ny post.
Mottaker urn:sdp:mottaker Innbyggeren som er mottaker av en digital postmelding

1 Avsenderrollen kan være en sammensatt rolle bestående av Avsender, Behandlingsansvarlig og/eller en eller flere databehandlere. For å forenkle dokumentasjonen er denne kompleksiteten skjult bak rollen Avsender, med egne kommentarer i de tilfeller der flere aktører i rollen Avsender medfører utfordringer.

2 Printleverandør for utskrift og fysisk forsendelse av post blir i dokumentasjonen håndtert som en postkasse, med egne kommentarar der dette medfører utfordringer.